• ISSN: 2010-3646 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Social. Scienc. Humanit.
  • Frequency: Bimonthly
  • DOI: 10.18178/IJSSH
  • Editor-in-Chief: Prof. Paul Sudnik
  • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
  • Abstracting/ Indexing: Google Scholar, Index Copernicus, Crossref, Electronic Journals Library
  • E-mail: ijssh@ejournal.net
Home> Archive> 2023> Volume 13 Number 3 (Jun. 2023)
Volume 13 Number 3 (Jun. 2023)
Article# Article Title & Authors Page
1135
Cheng Wang* and Shanshan Wu
150
1136
Fen-Fen Huang* and Yi-Horng Lai
154
1137
Xin Wei, Sijie Sun*, and Haoran Li
158
1138
Yifei Wang
164
1139
Peng Tiantian
169
1140
Xingchen Wu* and Asami Shikida
176
1141
Junade Ali
181
1142
Bingrui Ma
187
1143
Chen Lin
192
1144
Zhiliang (Joseph) Wan
198
1145
Xiaofei Wang*, Jie Jiang, Hong Zhang, Yanxiao Jiang, Guangfeng Kan, and Yingying Wang
203
1146
Xin-Zhi Huang*, Chuko Cheng, and Yu-Che Huang
208

Copyright © 2008-2023. International Journal of Social Science and Humanity. All rights reserved.

E-mail: ijssh@ejournal.net